Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa oraz sklep internetowy Ninja Zdrowia, dostępny pod adresem internetowym  www.ninja-zdrowia.com, prowadzony jest przez Monikę Słowikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Ninja Zdrowia
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz Strony internetowej i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, Strony internetowej, oraz zasady współpracy, a także zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ninja Zdrowia.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ninja-zdrowia.com
 5. Strona internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem internetowym www.ninja-zdrowia.com
 6. Odwiedzający – każda osoba, która wyświetliła/odwiedziła Stroną internetową.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, Strony internetowej oraz współpracy.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Współpraca – Usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. Wykaz świadczonych usług podany jest w § 6 ust. 1 Regulaminu.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@ninja-zdrowia.com
 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym paragrafie oraz przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.ninja-zdrowia.com w zakładce „Kontakt”.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) datą, cena jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Produkty

 1. Świadczone usługi:
  • indywidualne współprace dietetyczne,
  • konsultacje dietetyczne.
 2. Oferowane towary:
  • ebooki,
  • nagrania webinarów,
  • planery.

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w po rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 8

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie do 14 dni,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Elektroniczna wysyłka
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  • Płatności elektroniczne (świadczone przez Przelewy24)
  • Płatność kartą płatniczą (przez PayPal)
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i/lub o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że nie otrzymał wcześniej zamówionego Produktu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy Klient otrzymał Produkt i chce odstąpić od Umowy Sprzedaży, musi niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Po otrzymaniu Produktu odstąpienie od Umowy Sprzedaży możliwe jest wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na konto Klienta, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia reklamacji.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym oraz na Stronie internetowej

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego i Strony internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej i Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, oraz poprawnego działania strony, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Dokładne informacje o zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych Klient może znaleźć w Polityce Prywatności.

§ 15

Współpraca

 1. Prawa i obowiązki Klienta, decydującego się na zakup Produktów podanych w § 6 ust. 1 Regulaminu:
  • Klient udziela Sprzedawcy wszelkich niezbędnych informacji celem przygotowania spersonalizowanego Produktu, który jest niezbędny do podjęcia Współpracy.
  • Klient w trakcie korzystania z usług Sprzedawcy zobowiązany jest podawać Sprzedawcy wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Sprzedawcę o ich zmianach. 
  • Klient nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w otrzymanych od Sprzedawcy Produktach. 
  • W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta otrzymanych Produktów.
  • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Klient przed podjęciem współpracy powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem lub fizjoterapeutą.
  • Klient wyraża zgodę na współpracę i zobowiązuje się stosować do zaleceń Sprzedawcy oraz zdaje sobie sprawę z tego, że pożądane efekty, zależą głównie od tego, czy stosuje się do otrzymanych zaleceń. 
  • Klient ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.
 2. Prawa i obowiązki Sprzedawcy, w stosunku do Klienta, który dokona zakupu Produktów wymienionych w § 6 ust. 1.
  • Sprzedawca przesyła wywiad do wypełnienia Klientowi. Klient tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia indywidualnych zaleceń i realizacji Zamówienia. 
  • Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety, zestawu przepisów, planu treningowego lub zaleceń dietetycznych zależnie od wybranej formy współpracy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Sprzedawcy wypełnionego wywiadu.
  • W razie uzasadnionej potrzeby Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub innej udostępnionej przez Klienta formy kontaktu. 
  • Sprzedawca ma prawo do nie odpowiadania na wiadomości w niedziele i święta.
  • Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest wskazany wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.
  • Sprzedawca ma prawo do przekierowywania Klienta na e-mail, gdy pytania wysyłane są SMS’em albo w wiadomości na Facebook’u.
  • Sprzedawca ma obowiązek wywiązania się z określonych w opisie Produktu zasad Współpracy.
  • Sprzedawca ma prawo zerwać Współpracę z Klientem, jeśli Klient nie chce stosować się do zaleceń oraz w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta (brak raportów i wymiarów podczas współpracy on-line), bez poinformowania Sprzedawcy o tym, przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. 
  • Sprzedawca, po otrzymaniu zgody Klienta, ma prawo do publikacji osiągniętych przez Klienta efektów (w tym zdjęć sylwetki – bez nazwiska oraz bez widocznej twarzy). 
 3. Dodatkowe informacje
  • Konsultacje dokonywane przez Sprzedawce mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Klient stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego Produkty są opracowywane z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Sprzedawcy.
  • Usługi świadczone przez Sprzedawce nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego skutku przez Klienta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt Współpracy. 
  • Sprzedawca może odmówić Klientowi podjęcia się Współpracy w przypadku, gdy:
   • zachowanie Kliena świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe i naruszające dobra osobiste Sprzedawcy i/lub jest pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym, 
   • wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Klienta,
   • wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę Sprzedawcy.
  • Wszystkie Produkty i wszystkie informacje w nich zawarte stanowią własność Sprzedawcy. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualnie bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Klient ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania diety na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.  

§ 16

Korzystanie ze Strony internetowej

 1. Odwiedzający Stronę internetową zobowiązuje się do zachowania szeroko rozumianej kultury osobistej.
 2. Sprzedawca ma prawo usunięcia komentarzy i opinii, które:
  • W jakikolwiek sposób mogą zostać uznane za nękanie. Zalicza się do tego znieważające treści dotyczące rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości nie będą tolerowane.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści zawartych na Stronie internetowej jest zabronione.
 4. Cytowanie artykułu opublikowanego na Stronie internetowej, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem podania źródła z aktywnym linkiem do oryginalnego artykułu.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.